Statut i Regulaminy

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CIĘŻKOWICACH

 

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CIĘŻKOWICACH- plik pdf

 

Regulamin dla Rodziców Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach

CHARAKTER I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne w Ciężkowicach jest placówką samorządu terytorialnego o charakterze wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym, działającą na podstawie orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Wydział Oświaty w Tarnowie z dnia 2 maja 1966 r. Nr I-6b/28/66 z aneksami.
Placówka realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz program wychowania przedszkolnego wybrany przez nauczyciela.

DO ZADAŃ PRZEDSZKOLA NALEŻY:

 • Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez realizację zadań w ramach określonych obszarów edukacyjnych: poznawanie siebie, rozumienie siebie i świata oraz budowanie systemu wartości.
 • Sprawowanie opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.
 • Uspołecznianie dzieci, kształtowanie postaw, charakterów.
 • Umożliwienie dziecku uczestnictwa w religii (na życzenie rodziców).
 • Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest dobrowolne i bezpłatne.

Przedszkole czynne jest przez 10 miesięcy od 1.09 do 30.06 przez pięć dni w tygodniu, od godz. 6.30 do 16.00. Realizacja podstawy programowej w godz. 7.30-12.30. Przedszkole prowadzi dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu. Tryb życia dzieci w przedszkolu regulowany jest rozkładem dnia dla poszczególnych grup wiekowych.

Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno uczęszczać do niego regularnie. O dłuższej przerwie w uczęszczaniu dziecka do przedszkola należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora.

Rodzice są zobowiązani są do nie przyprowadzania dzieci chorych i będących nosicielami chorób układu pokarmowego.

Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z powrotem do domu sprawują Rodzice lub osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. (Pisemne upoważnienie stałe lub jednorazowe winno być złożone u nauczyciela).

PRZEDSZKOLE WSPÓŁDZIAŁA Z RODZINĄ pełniąc funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze poprzez:

 • Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka oraz podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Informowanie na bieżąco o postępach dziecka.
 • Organizację zebrań, prelekcji, informacji bieżącej, zajęć otwartych oraz uroczystości przedszkolnych.
 • Szerzenie kultury pedagogicznej wśród Rodziców.
 • Współuczestnictwo w organizacji edukacji przedszkolnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

RODZICOM PRZYSŁUGUJE:

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrot wpłaconej opłaty z tytułu żywienia za każdy dzień nieobecności pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem. Opłata stała podlega zwrotowi ( w całości) w przypadku nieobecności dziecka.
 • Prawo zgłaszania do Dyrektora uwag i wniosków dotyczących doskonalenia pracy przedszkola.
 • Prawo odwołania się w sprawach spornych do Burmistrza Gminy Ciężkowice, a w sprawach pedagogicznych do Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, ul. Dworcowa 5.

RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

 • Znajomości zadań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola w danym oddziale.
 • Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swojego dziecka.
 • Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn niepowodzeń.
 • Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny nad przedszkolem opinii na temat pracy placówki.

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • Uczestniczenia w zebraniach ogólnych i grupowych o charakterze wychowawczo-szkoleniowym oraz w zajęciach otwartych.
 • Udzielania i odbierania informacji o swoim dziecku.
 • Włączania się do prac przy organizacji imprez i uroczystości.
 • Czynnego włączania się do pracy na rzecz modernizacji i wzbogacania bazy materialnej przedszkola np. konserwacja urządzeń ogrodowych, naprawa sprzętu, zabawek itp.
 • Regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka w wyznaczonym terminie.
 • Dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być zadbane, ubrane schludnie, ubranie nie powinno krępować ruchów dziecka.

PRAWA DZIECKA

Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
 • Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 • Akceptacji takim jakie jest.

UWAGI KOŃCOWE

 • Samorządnym przedstawicielem Rodziców jest Rada Rodziców współpracująca z Dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną, organem administracji samorządowej i oświatowej oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w oparciu o ustawę z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami.
 • Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala Rada Miejska w Ciężkowicach (Uchwała Nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28.XI.2013r.)
 • W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w kancelarii przedszkola. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni społeczny zastępca.
 • W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przedszkola oraz ujednolicenia oddziaływań na dziecko, podaje się niniejszy regulamin do wiadomości i przestrzegania.

Rada Rodziców

Dyrektor Przedszkola

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CIĘŻKOWICACH

Regulamin Pracy Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej – do druku

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Regulamin Rady Rodziców