„Mądry Start” – upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie Ciężkowice.

Kategoria: aktualności

Projekt pn. „Mądry Start” – upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie Ciężkowice” Nr:RPMP.10.01.02-12-0130/17-00 realizowany jest przez Gminę Ciężkowice w terminie 01.09.2017 – 31.12.2019 w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2. Biuro projektu znajduje się w Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar Gminy Ciężkowice. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem głównym projektu jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Ciężkowice poprzez wzrost liczby miejsc w przedszkolu i prowadzenie zajęć dodatkowych.

Celami szczegółowymi projektu są:

- poprawa efektów kształcenia, poprzez realizację zajęć, polegającej na aktywnej pracy z dzieckiem,

- podniesienie jakości kształcenia dzieci w Przedszkolu Publicznym, poprzez stwarzanie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego dostosowanego do potrzeb dzieci,

- zapewnienie dzieciom oferty edukacyjnej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu planowane są następujące zajęcia dla dzieci Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach:

- dodatkowe zajęcia rozwijające: język angielski, zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne, kółko teatralne,

- dodatkowe zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- zajęcia – dzieci niepełnosprawne: zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Zajęcia będą się odbywały w Przedszkolu publicznym w Ciężkowicach, a uczestnictwo w projekcie oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci są bezpłatne.
Formuła uczestnictwa w projekcie jest otwarta i skierowana do wszystkich dzieci z naszego przedszkola.  Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć będzie 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2017/2018 i w ciągu roku szkolnego 2018/2019 w odniesieniu do pojedynczego uczestnika projektu – dziecka. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będą koordynatorzy projektu. W wyniku rekrutacji planowane jest zakwalifikowanie dzieci zgodnie z liczbą dzieci w grupie w danym rodzaju zajęć.
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

  1. Wypełnienie, podpisanie i złożenie: „Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, (możliwe jest zadeklarowanie więcej niż jednego typu zajęć zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami).
  2. Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu przez koordynatora projektu.
  3. Poinformowaniu uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie dziecka na listę uczestników zajęć.

 

Realizator projektu: Gmina Ciężkowice